Menu
Město Kralovice
MěstoKralovice
Město Kralovice
MěstoKralovice

Náplň činnosti


I. Odbor dopravy vykonává státní správu v rozsahu zákonného zmocnění obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanovené zákonem:

a) Na úseku provozu na pozemních komunikacích, řidičských oprávnění, řidičských průkazů a bodového hodnocení porušení povinností stanovených zvláštním právním předpisem:

(Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu))

 • vykonává státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích,
 • pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel podle zvláštního právního předpisu,
 • uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,
 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
 • nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů,
 • vyměňuje řidičské průkazy Evropských společenství, řidičské průkazy vydané cizím státem podle zvláštního právního předpisu,
 • zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti podle  zvláštního právního předpisu a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal,
 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů oprávněným subjektům podle zvláštního právního předpisu,
 • vydává a odebírá  paměťové karty řidiče podle zvláštního právního předpisu,
 • vydává speciální označení vozidla praktického lékaře ve službě podle zvláštního právního předpisu,
 • rozhoduje o zadržení řidičského průkazu podle zvláštního právního předpisu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo o trestném činu,
 • provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů,
 • projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení,
 • projednává přestupek fyzické osoby, pokud neodevzdá řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz nebo potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození anebo zničení řidičského průkazu podle zvláštního právního předpisu,
 • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

b) Na úseku  podmínek provozu na pozemních komunikací, registru a registrace silničního vozidla, schvalování silničních vozidel, schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla, technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, vozidla v provozu, stanice měření emisí, přestavby silničního vozidla:

(Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla))

 • vykonává státní správu a státní dozor ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu  a v rozsahu jím vymezeném,
 • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru silničních vozidel,
 • přiděluje silničním vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou podle zvláštního právního předpisu,
 • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla,
 • rozhoduje o vyřazení silničního vozidla z registru podle zvláštního právního předpisu a vyřadí vozidlo z registru na žádost jeho vlastníka,
 • na žádost vlastníka silničního vozidla ukončí režim vyřazení motorového vozidla nebo přípojného vozidla z registru silničních vozidel,
 • provádí zápis zániku silničního vozidla v registru silničních vozidel,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla,
 • provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla,
 • rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí,
 • vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí,
 • objednává u ministerstva paměťové karty vozidla a paměťové servisní karty,
 • vydává a odebírá paměťovou servisní kartu,
 • předává ministerstvu údaje o seznamu paměťových karet vozidel vedených v centrálním registru silničních vozidel,
 • vydává a odebírá paměťovou kartu vozidla,
 • předává ministerstvu údaje pro vedení centrálního seznamu paměťových karet vozidel,
 • předává ministerstvu údaje pro vedení centrálního seznamu paměťových servisních karet,
 • odnímá při registraci osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla, nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném členském státě Evropské unie, a předává je ministerstvu,
 • vykonává státní odborný dozor ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu,
 • zabezpečuje výdaj dat oprávněným subjektům podle zvláštního právního předpisu,
 • projednává přestupky fyzických osob a přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob v souvislosti s porušením podmínek provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích a jejich registrace podle zvláštního právního předpisu,  
 • projednává přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob v souvislosti s porušením podmínek při provozování stanice měření emisí podle zvláštního právního předpisu.

c) Na úseku provozování silniční dopravy silničními motorovými vozidly:

(Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě)

 • vykonává působnost dopravního úřadu pro provozování taxislužby,
 • vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě - provozování taxislužbu,
 • uděluje oprávnění řidiče taxislužby a vydává průkazy řidiče taxislužby podle zvláštního právního předpisu,
 • rozhoduje o odejmutí oprávnění řidiče taxislužby podle zvláštního právního předpisu,
 • je správcem registru dopravců ve vztahu k provozování taxislužby,
 • může podat u příslušného živnostenského úřadu návrh na zrušení živnostenského oprávnění tomu provozovateli taxislužby, který přestal splňovat podmínku dobré pověsti anebo kterému byla opakovaně uložena pokuta podle zvláštního  zákona,
 • projednává přestupky fyzických osob a přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob v souvislosti s provozováním silniční dopravy dle zvláštního právního předpisu.

d) Na úseku získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel:

(Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů)

 • vykonává státní správu ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel podle zvláštního zákona,
 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí,
 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání,
 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky,
 • vydává průkaz profesní způsobilosti řidiče,
 • provádí zkoušky pro splnění podmínek k vydání průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zvláštního právního předpisu,
 • vykonává státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu,
 • projednává přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku provozování autoškoly podle zvláštního právního předpisu.

e) Na úseku projednávání přestupků fyzických osob a přestupků právnických osob a podnikajících fyzických osob proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu a na úseku pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu:

 • projednává v prvním stupni přestupky fyzických osob a přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)),
 • projednává přestupky fyzických osob a přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

II. Odbor dopravy plní další úkoly

 • účastní se naplnění úkolů spojených s řešením mimořádných událostí a úkolů civilní obrany a plnění úkolů spojených s mobilizačními přípravami státu,
 • provádí úkoly na základě pokynů vedení města,

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

CZECH POINT

Přístup do státního portálu:

CZECH POINT

Klikněte zde

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mikroregion Kralovicko

Mikroregion leží v bývalém okresu Plzeň-sever a má 21 členů. Území mikroregionu leží v krásné přírodě nezasažené průmyslem. Krajina není fádní, střídají se roviny ležící v nadmořské výšce kolem 580 metrů s romantickými údolími potoků a řek. Houbaře i turisty lákají rozlehlé lesy tvořené z větší části jehličnany. Krajina je po staletí obdělávána, ve většině obcí nebyla nikdy přerušena kontinuita osídlení.

Mariánská Týnice

Mariánská Týnice s poutním kostelem Zvěstování Panny Marie je bývalé proboštství cisterciáckého kláštera v Plasích v Mariánském Týnci u Kralovic, dnes sloužící jako Muzeum a galerie severního Plzeňska. Od roku 1964 je chráněno jako kulturní památka a v roce 2018 bylo prohlášeno národní kulturní památkou České republiky.