Menu
Město Kralovice
MěstoKralovice
Město Kralovice
MěstoKralovice

Náplň činnosti


Na úseku Obecní živnostenský úřad

Soustava orgánů veřejné správy na úseku živnostenského podnikání je stanovena zákonem o živnostenských úřadech v platném znění a podle tohoto předpisu odbor zabezpečuje

 • v prvním stupni výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání ve smyslu a rozsahu uvedeného zákona
 • plní funkci Centrálního registračního místa

Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a to zejména

 • vydává fyzickým a právnickým osobám průkazy živnostenských oprávnění pro živnosti řemeslné, vázané, volnou a rozhoduje o udělení koncese v rámci celé ČR
 • přijímá změny údajů uvedených v ohlášení živnosti (žádosti o koncesi), vydává výpisy ze živnostenského rejstříku potvrzující ohlášenou změnu
 • zapisuje do živnostenského rejstříku přerušení a pokračování v provozování živnosti na žádost podnikatele a vydává vyrozumění o této změně
 • ruší živnostenská oprávnění na vlastní žádost podnikatele
 • zapisuje do živnostenského rejstříku zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně
 • provádí kontrolu dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání
 • při zjištění porušení živnostenského zákona ukládá pokuty ve správním nebo blokovém řízení
 • ruší ve správním řízení živnostenská oprávnění, jestliže podnikatel přestal splňovat podmínku bezúhonnosti, způsobilosti k právním úkonům nebo existují-li překážky v provozování živnosti
 • pozastavuje nebo ruší ve správním řízení živnostenská oprávnění, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené živnostenským zákonem nebo zvláštními předpisy
 • vydává na žádost podnikatele nebo oprávněných osob, výpisy z živnostenského rejstříku

Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem  o zemědělství, v platném znění a to zejména

 • vede agendu zemědělských podnikatelů
 • vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele
 • vyřazuje z evidence zemědělského podnikatele
 • ukládá pokuty za správní delikty v rozsahu uvedeného zákona

Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

 • je dozorovým orgánem nad dodržováním povinností stanovených výše uvedením zákonem
 • ukládá sankce za porušení povinností stanovených výše uvedeným zákonem

Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem  o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a to zejména

 • provádí specializovanou kontrolní činnost nad dodržováním povinností stanovených výše uvedeným zákonem
 • provádí kontrolu značení tabákových výrobků a zákazu prodeje tabákových výrobků a lihovin na tržištích, tržnicích a mimo provozovny určené k prodeji zboží a poskytování služeb
 • ukládá sankce fyzickým a právnickým osobám za porušení povinností výše uvedeného zákona

Kontaktní místo Czech POINTu

 • plní funkci kontaktního místa Czech POINTu
 • v rámci kontaktního místa jsou prováděny úkony týkající se datových schránek

Provádí činnosti v rozsahu Nařízení vlády k problematice alkoholických nápojů obsahujících nepovolené množství metylalkoholu a Nařízení vlády  k problematice objasňování krádeží motorových vozidel, Usnesení vlády – Akční plán boje s nelegální migrací a Nařízení vlády  – Ochrana práv duševního vlastnictví

Spolupracuje s orgány Policie ČR, ČOI, FÚ, ÚP, ČIŽP, OIP, KHS apod.

 • zajišťuje výkon státní správy obce s rozšířenou působností na úseku školství
 • informační technologie MěÚ Kralovice
 • turistické infocentrum

Na úseku školství

 • zpracovává z ekonomického hlediska komplexní podklady pro realizaci regionální školské politiky v působnosti ORP Kralovice
 • ve spolupráci se zřizovateli zabezpečuje z oblasti své působnosti na jednotlivých školách a školských zařízeních řešení úkolů vyplývajících z příslušných zpráv ČŠI
 • provádí kontrolní činnost v oblasti výkonů a podkladů pro tvorbu rozpočtu přímých nákladů škol a školských zařízení
 • zabezpečuje kontrolu předávaných údajů ze škol a školských zařízení a dalších podkladů pro tvorbu rozpočtu přímých nákladů škol, školských zařízení na MŠMT  a  OŠMS KÚ  Plzeňského kraje
 • zpracovává návrh rozpočtu jako podklad pro rozpis rozpočtu přímých nákladů škol, škol a školských zařízení spádové oblasti ORP Kralovice
 • organizuje porady ředitelů škol a školských zařízení spádové oblasti ORP Kralovice
 • zpracovává informace pro školy a školská zařízení spádové oblasti ORP Kralovice
 • řeší přestupky na úseku školství dle zákona 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění
 • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti v termínech stanovených ministerstvem a předává je krajskému úřadu a MŠMT, popřípadě jím pověřené organizaci
 • připravuje z oblasti své samostatné působnosti podklady pro přiznání osobních příplatků, příplatků za vedení a odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Kralovice
 • ve spolupráci s řediteli škol a školských zařízení, zřizovaných městem Kralovice, koordinuje rozvoj těchto  zařízení

Na úseku IT

Správa serverů a sítí MěÚ Kralovice
 • zajišťuje operativně provoz počítačové sítě městského úřadu, její údržbu a opravy závad,
 • zajišťuje provoz subsystémů a aplikací umístěných na serverech počítačové sítě,
 • zajišťuje řízení bezpečnosti IS/ICT,
 • zajišťuje realizaci externí bezpečnosti informačního systému úřadu, bezpečného přístupu na Internet a do rezortních sítí prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy,
 • provádí nezbytnou ochranu dat a informací podle zákona,
 • zajišťuje vztahy s dodavateli výpočetní techniky a programového vybavení v oblastí serverů a sítí, včetně nákupu, přejímky a servisu,
 • provozuje a koordinuje činnost svěřených částí komunikační infrastruktury městského úřadu a spolupracuje při jejím návrhu,
 • zabezpečuje předávání údajů z příspěvkových organizací města a z městského úřadu do Informačního systému
Uživatelská podpora
 • účelně hospodaří s výpočetní technikou a programovým vybavením a dává návrh na pořízení, přidělení, užití a vyřazení výpočetní techniky,
 • zajišťuje vztahy s dodavateli výpočetní techniky a programového vybavení v oblasti pracovních stanic a periférií, včetně nákupu, přejímky a servisu,
 • zajišťuje provoz výpočetní techniky v oblasti pracovních stanic a periférií včetně odstraňování závad a celkového servisu,
 • zajišťuje provoz programového vybavení na pracovních stanicích ve správě městského úřadu,
 • zajišťuje technickou podporu pracovních stanic a periférií ve správě městského úřadu,
 • zajišťuje správu počítačové učebny a odpovídá za provoz audiovizuální techniky v zasedacích místnostech městského úřadu,
 • udržuje audiovizuální techniku v naprostém pořádku, zajišťuje pravidelné kontroly a opravy, popř. revize na jednotlivých zařízení

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

CZECH POINT

Přístup do státního portálu:

CZECH POINT

Klikněte zde

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mikroregion Kralovicko

Mikroregion leží v bývalém okresu Plzeň-sever a má 21 členů. Území mikroregionu leží v krásné přírodě nezasažené průmyslem. Krajina není fádní, střídají se roviny ležící v nadmořské výšce kolem 580 metrů s romantickými údolími potoků a řek. Houbaře i turisty lákají rozlehlé lesy tvořené z větší části jehličnany. Krajina je po staletí obdělávána, ve většině obcí nebyla nikdy přerušena kontinuita osídlení.

Mariánská Týnice

Mariánská Týnice s poutním kostelem Zvěstování Panny Marie je bývalé proboštství cisterciáckého kláštera v Plasích v Mariánském Týnci u Kralovic, dnes sloužící jako Muzeum a galerie severního Plzeňska. Od roku 1964 je chráněno jako kulturní památka a v roce 2018 bylo prohlášeno národní kulturní památkou České republiky.