Menu
Město Kralovice
MěstoKralovice
Město Kralovice
MěstoKralovice

Náplň činnosti


Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální péče o skupiny ohrožené sociálním vyloučením, seniory a zdravotně postižené
2. Sociálně – právní ochrana dětí
3. Sociální kurátor, kurátor pro mládež
4. Zdravotnictví
5. Ostatní činnosti odboru

1. Sociální péče o skupiny ohrožené  sociálním vyloučením, pro seniory a zdravotně postižené

Jde o sociální práci vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace klienta a k sociálnímu začleňování.
Působnost úřadu v oblasti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace  je upravena zákonem o sociálních službách a zákonem o hmotné nouzi.

Na tomto úseku je sociální práce zaměřena zejména na tyto cílové skupiny klientů:

 • rodiny s dětmi,
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením,
 • zdravotně postižení nebo duševně nemocní,
 • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby,
 • osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům,
 • osoby ohrožené rizikovým způsobem života,
 • osoby, které ztratily přístřeší nebo se nachází v nejistém či neadekvátním bydlení,
 • nezaměstnaní v hmotné nouzi  a osoby s materiálními problémy,
 • oběti trestné činnosti, agrese  a domácího násilí,

dále

 • poskytuje sociální poradenství a pomoc pro uvedené cílové skupiny, provádí se přímá sociální práce s klientem, včetně depistáží a terénní sociální práce. Pomoc společensky nepřizpůsobivým občanům při jejich začleňování do běžného života. 
 • Výkon opatrovnické funkce u osob zbavených způsobilosti k právním úkonům (kde soud ustanovil Město Kralovice opatrovníkem těchto osob)
 • Záznam životní situace klientů do „standardizovaného záznamu sociálního pracovníka o klientovi“ v souladu s legislativou
 • Potvrzování úkonů pečovatelské služby
 • Vydávání parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a vedení podrobné evidence

2. Sociálně – právní ochrana dětí

Komplexně zajišťuje výkon státní správy vyplývající ze zákona 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění  pozdějších předpisů, zejména:

 • poskytování základního poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, včetnězprostředkování odborného poradenství.
 • zabezpečení sociálně-právní ochrany dětí – zejména sledování nepříznivých vlivů působících na děti, zjišťování jejich příčin, stanovení a plnění individuálního plánu řešení situace ohrožených dětí, 
 • odborná agenda na úseku náhradní rod. péče (pro budoucí osvojitele a pěstouny, vyhledávání dětí vhodných pro osvojení a fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, rozhodování o umístění do předadopční a předpěstounské péče, sledování dětí umístěných do náhradní rodinné péče)
 • kolizní opatrovník v soudních řízeních dotýkajících se práv dítěte
 • úkony spojené s funkcí opatrovníka a poručníka
 • rozhodování ve věcech výchovných opatření včetně kontroly plnění těchto opatření,
 • podávání podnětů a návrhů soudu na soudní dohled nad nezletilými, na ústavní či ochranou výchovu či její zrušení a na předběžné opatření je-li ohrožen život či zdraví dítěte včetně součinnosti se soudem při realizaci výkonu rozhodnutí,
 • spolupráce se soudy, státním zastupitelstvím, Policií ČR, školami, dětskými lékaři, psychology, odbornými poradenskými zařízeními, Probační a mediační službou, neziskovými organizacemi apod.
 • zabezpečení sociálně-právní ochrany v mimopracovní době,
 • agenda případových konferencí za účelem sanace rodiny
 • navrhuje a provádí výchovná opatření (napomenutí, dohled, omezení) a sleduje jejich účinnost
 • ve správním řízení rozhoduje o uložení povinnosti rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte využít pomoci odborného poradenského zařízení
 • sledování dětí umístěných v ústavní péči, spolupráce s diagnostickými ústavy, dětskými domovy a výchovnými ústavy pro mládež, včetně návštěv dětí umístěných v těchto zařízeních
 • práce s dětmi a mladistvými, na kterých je páchána trestná činnost (týrané a zanedbané děti, mravně narušená mládež), včetně podávání podnětů k prošetření a trestního oznámení,
 • terénní sociální práce (šetření v rodině a bydlišti dítěte, škole, ve zdravotnickém, školském zařízení, spolupracuje s jinými státními orgány a institucemi, orgány obcí
 • spolupráce se školami v oblasti prevence kriminality a v protidrogové oblasti.
3. Sociální kurátor, kurátor pro děti a mládež

Sociální kurátor zajišťuje odbornou pomoc formou sociálního poradenství a terénní sociální práce, včetně depistáže, zejména občanům:

 • propuštěných z výkonu vazby,
 • z výkonu trest odnětí svobody,
 • proti nimž je vedeno trestní řízení,
 • závislých na alkoholu a jiných toxikomániích,
 • žijícím nedůstojným způsobem života,
 • propuštěných ze školských zařízení pro výkon ústavní výchovy po dosažení zletilosti,
 • navštěvuje klienty v zařízeních VTOS a zprostředkovává kontakt s rodinou

Kurátor pro mládež zajišťuje odbornou pomoc nezletilým a mladistvým:

 • nezletilé děti do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného, děti ohrožené sociálně patologickými jevy
 • mládež (15–18 let), u nichž bylo zahájeno trestní stíhání nebo kteří se dopustili přestupku, a mladistvé, kteří jsou podezřelí ze spáchání trestné činnosti,
 • nezletilé děti a mladistvé s poruchami chování závažného charakteru (záškoláctví, útěky z domova, agresivita, toxikomanie, alkoholismus) nebo s opakovanými poruchami chování,
 • účastní se úkonů orgánů činných v trestním řízení, které se konají ve věci nezl. dětí a mladistvých (výslechy, seznámení se spisem, účast u hlavního líčení a veřejného zasedání), přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích,
 • zastupování dítěte v postavení poškozeného v trestním řízení
 • spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

Domácí násilí (14.87 kB)
Pro děti (74.55 kB)
Pro rodiče a jiné osoby odpovědné za výchovu dětí (79.44 kB)
Otázky a odpovědi (15.79 kB)
Náhradní rodinná péče (32.5 kB)

4. Zdravotnictví
 • zabezpečuje distribuci a přesnou evidenci receptů s modrým pruhem a žádanek na léčivé přípravky obsahující omamné látky oprávněným osobám, lékařům a zdravotnickým zařízením,
5. Ostatní činnost odboru
 • Zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba a je v takové situaci, kdy neposkytnutí pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu,
 • na základě oznámení zdravotnického zařízení zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí,
 • potvrzuje úkony pro pečovatelské služby
 • dle zákona č. 582/91 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů – vyhotovuje rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu,
 • ve stanoveném rozsahu zabezpečuje činnost komise pro sociálně – právní ochranu dětí podle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a podle potřeby spolupracuje s ostatními komisemi zřízenými RM,

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

CZECH POINT

Přístup do státního portálu:

CZECH POINT

Klikněte zde

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mikroregion Kralovicko

Mikroregion leží v bývalém okresu Plzeň-sever a má 21 členů. Území mikroregionu leží v krásné přírodě nezasažené průmyslem. Krajina není fádní, střídají se roviny ležící v nadmořské výšce kolem 580 metrů s romantickými údolími potoků a řek. Houbaře i turisty lákají rozlehlé lesy tvořené z větší části jehličnany. Krajina je po staletí obdělávána, ve většině obcí nebyla nikdy přerušena kontinuita osídlení.

Mariánská Týnice

Mariánská Týnice s poutním kostelem Zvěstování Panny Marie je bývalé proboštství cisterciáckého kláštera v Plasích v Mariánském Týnci u Kralovic, dnes sloužící jako Muzeum a galerie severního Plzeňska. Od roku 1964 je chráněno jako kulturní památka a v roce 2018 bylo prohlášeno národní kulturní památkou České republiky.