Menu
Město Kralovice
MěstoKralovice
Město Kralovice
MěstoKralovice

Náplň činnosti


Úsek vodního hospodářství – činnost dle zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů

Zejména

 • upravuje, omezuje, případně zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami.
  Tato působnost je v katastrálním území Města Kralovice a místních částí Hradecko, Trojany, Řemešín, Mariánská Týnice.
 • vydává povolení k nakládání s vodami – zejména k odběru, vzdouvání, popř. akumulaci, využívání jejich energetického potenciálu, k vypouštění odpadních vod ze zdrojů znečištění do velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel,
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu u vodních děl,
 • vydává povolení ke zřízení, změně či odstranění vodních děl, souhlasy a vyjádření k vodním dílům, stavbám a činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství vod,
 • vydává závazná stanoviska pokud mohou být dotčeny zájmy podle vodního zákona,
 • vykonává ostatní vodoprávní a protipovodňová činnost,
 • vykonává státní správu v oblasti veřejných vodovodů a kanalizací,
 • vykonává kontrolní, dozorovou a sankční činnost v uvedených oblastech státní správy.

Úsek odpadového hospodářství – dle zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisůuděluje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem,

 • podává návrh Ministerstvu životního prostředí na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů,
 • vede a zpracovává evidenci odpadů úřadu s rozšířenou působností,
 • kontroluje dodržování ustanovení předpisů a rozhodnutí v oblasti odpadového hospodářství,
 • ukládá pokuty za porušení ustanovení zákona o odpadech ,
 • stanovuje nápravná opatření, podává podnět k zahájení řízení pokutě za porušení ustanovení  zákona  o odpadech České inspekci životního prostředí,
 • ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek, ukládá pokuty podle zákona o obcích,
 • ukládá provozovateli zařízení povinnost odstranit odpad,
 • může zakázat činnosti původci nebo zajistit ochranu životního prostředí a lidského zdraví,
 • řeší stížnosti na nakládání s odpady, podává informace o sídle zařízení vhodných k odstraňování a využívání odpadů,
 • podává informace o nakládání s odpady,
 • vyjadřuje se v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady a k   podnikání v oblasti nakládání s odpady pro potřeby živnostenského úřadu

Úsek ochrany ovzduší – činnost dle zákona  o ochraně ovzduší

 • vydává závazná stanoviska k územnímu a tavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu
 • může vydat své vyjádření k řízení vedeným krajským úřadem ve věci jeho závazného stanoviska
 • provádí měření tmavosti kouře pomocí Ringelmannovy stupnice,
 • provádí ukládání pokut za překročení přípustné tmavosti kouře
 • projednává přestupky a správní delikty
 • provádí distribuci emisních plaket
 • vydává nařízení, jímž může na svém území zakázat některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování a pro spalování suchých rostlinných materiálů,
 • nařizuje odstranění závad u nevyjmenovaných zdrojů a nařizuje nápravná opatření
 • vyžaduje od provozovatelů spalovacích zdrojů o výkonu 10–300 kW  předložení dokladu o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího zdroje, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní  soustavu ústředního vytápění
 • provádí osobní kontrolu dodržování povinností dle zákona ve věci používání zdrojů určených pro vytápění, používaných paliv a ostatního příslušenství, vyjma zdrojů umístěných v rodinných domech a rekreačních stavbách
 • zpřístupňuje veřejnosti údaje z oblasti ochrany ovzduší v obci a okolí

Úsek ochrany přírody a krajiny – činnost dle zákona o ochraně přírody a krajiny ve znění platných předpisů obecní úřad , pověřený úřad a úřad s rozšířenou působností rozhoduje o:

 • kácení dřevin a ukládání náhradních výsadeb,
 • vyhlašování památných stromů a souhlas k jejich ošetřování,
 • registrace významných krajinných prvků a vydávání závazných stanovisek k zásahům do těchto prvků,
 • souhlas ke zřizování a rušení účelových komunikací, stezek a pěšin,
 • vymezuje místní ÚSES,
 • ukládá pokuty za přestupky a protiprávní jednání podle tohoto zákona
 • vede výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody ve svém správním obvodu,
 • ukládá pokuty za přestupky ,pokud se jedná o jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu
 • ukládá pokuty za protiprávní jednání , pokud se jedná o jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu, odebírají nedovoleně držené jedince, vyjma jedinců druhů chráněných podle  zvláštního právního předpisu
 • vydává závazné stanovisko k zásahům do významných krajinných prvků ze zákona (vodní toky  zásahy do břehových porostů a koryt), údol. nivy a zalesnění nad 0,5 ha
 • vydává souhlas k šíření geograficky nepůvodních druhů a kříženců
 • může uložit opatření k ochraně živočichů a rostlin při různých pracích
 • vydává souhlas s umístěním staveb, které mohou změnit krajinný ráz
 • vyhlašuje přechodně chráněné plochy
 • v rámci výkonu státního dozoru dozírá, zda ve správním obvodu je dodržován zákon na ochranu  přírody a krajiny (včetně zvl. chráněných území)

Úsek ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) – činnost dle zákona o ochraně ZPF, ve znění  platných předpisů

 • ukládá změnu kultury zem. půdy do 1 ha plochy 
 • ukládá pokuty
 • ukládá souhlas ke změně louky nebo pastviny na ornou půdu
 • ukládá změnu kultury zem. půdy nad 1 ha plochy
 • rozhoduje o tom, že pozemek kontaminovaný škodlivými látkami nesmí být používán pro výrobu potravin
 • uděluje souhlas k návrhům regulačních plánů a k návrhům územně plánovacích podkladů vycházejících ze schválených územních plánů obce
 • uděluje souhlas k odnětí půdy ze ZPF do 1 ha plochy, schvalují plán rekultivace
 • uděluje stanovisko k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozem. komunikací, vodních cest
 • usměrňuje a sjednocují výkon státní správy na úseku ochrany ZPF,
 • dozírá jak orgány ochr. ZPF plní své úkoly, provádí kontrolní činnost a dávají podněty k odstranění zjištěných závad
 • rozhoduje v pochybnostech, že jde o součást ZPF
 • vykonává státní správu na úseku ochrany ZPF

Úsek státní správy lesů – činnost dle zákona o lesích v jeho platném znění.

 • rozhoduje v pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • rozhoduje o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa
 • vydává souhlas  k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění  funkcí lesa do výměry 5 ha lesa hospodářského, a o
 • vydává souhlas k územně plánovacím dokumentacím a územním plánům měst a obcí
 • vydává souhlas k vydání rozhodnutí o využití území nebo o umístění stavby do 50 m od okraje lesa
 • vydává rozhodnutí o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha
 • rozhoduje o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o
 • rozhoduje o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí
 • rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa pokud nepřesahují jejich správní  obvod
 • povoluje výjimky ze zákazu některých činností v lese
 • stanoví podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese
 • rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let
 • rozhoduje o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře 
 • rozhoduje o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře
 • rozhoduje o ustanovení lesní stráže
 • rozhoduje o ukládání pokut
 • rozhoduje o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o
 • rozhoduje o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod pokud nepřesahují jejich správní obvod
 • rozhoduje o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí
 • rozhoduje o zajištění zpracování lesní hospodářské osnovy
 • povoluje výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče
 • povoluje výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur
 • platí zvýšené náklady na činnost odborného lesního hospodáře
 • platí zvýšené náklady na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin
 • dozírá nad dodržováním lesního zákona a souvis. předpisů

Úsek státní správy myslivosti – činnost dle zákona o myslivosti

 • uznání honiteb
 • registrace honebních společenstev
 • umístění krmných zařízení
 • nařizuje zákaz vstupu do honitby
 • ukládá nápravné opatření ke krmení zvěře
 • vede rejstřík honebních společenstev
 • rozhoduje o přičlenění pozemků k honitbě
 • povoluje změnu honiteb
 • rozhoduje o změně minimálních a normovaných stavů zvěře
 • vede evidenci honiteb
 • ustanovuje a odvolává myslivecké hospodáře
 • je mu předkládán ke schválení plán mysliveckého hospodaření, případně ho sám určuje rozhodnutím, kontroluje jeho plnění na základě měsíčních hlášení o plnění,
 • vydává rozhodnutí o změně plánu
 • rozhoduje o snížení stavu nebo zrušení chovu druhu zvěře
 • vyjadřuje se k lovu zvěře nenormované do dvou let věku 
 • zpracovává statistické hlášení
 • ukládá úpravu stavu zvěře
 • povoluje lov mimo dobu lovu
 • vydává lovecké lístky
 • vydává plomby pro značení spárkaté zvěře a vede jejich evidenci
 • ukládá pokuty za přestupky a protiprávní jednání
 • je dotčeným orgánem státní správy v řízeních, která se dotýkají honiteb a životních podmínek zvěře,  stanovuje podmínky pro konání hromadných akcí v přírodě (např. v lese)
 • dozírá nad dodržováním zákona o myslivosti, a souvisejících předpisů

Státní správa rybářství – činnost dle zákona o rybářství, v platném znění

 • ustanovuje a ruší rybářskou stráž
 • vede evidenci rybářských stráží
 • vydává rybářské lístky

Úsek veterinární péče a ochrany zvířat – činnost dle zákona č.166/99 sb.,o veterinární péči a zákona č.246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění platných předpisů

 • projednává přestupky na úseku týrání
 • projednává správní delikty podle § 27
 • provádějí zvláštní opatření podle § 28a v součinnosti s orgánem Policie ČR
 • plní další úkoly, není-li příslušný jiný orgán ochrany zvířat

Krizové řízení a obrana obyvatelstva – činnost dle zákonů č. 239/2000 Sb., 240/2000 Sb., 241/2000 Sb.,222/1999 Sb. – bližší informace v samostatné složce Krizové řízení

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

CZECH POINT

Přístup do státního portálu:

CZECH POINT

Klikněte zde

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mikroregion Kralovicko

Mikroregion leží v bývalém okresu Plzeň-sever a má 21 členů. Území mikroregionu leží v krásné přírodě nezasažené průmyslem. Krajina není fádní, střídají se roviny ležící v nadmořské výšce kolem 580 metrů s romantickými údolími potoků a řek. Houbaře i turisty lákají rozlehlé lesy tvořené z větší části jehličnany. Krajina je po staletí obdělávána, ve většině obcí nebyla nikdy přerušena kontinuita osídlení.

Mariánská Týnice

Mariánská Týnice s poutním kostelem Zvěstování Panny Marie je bývalé proboštství cisterciáckého kláštera v Plasích v Mariánském Týnci u Kralovic, dnes sloužící jako Muzeum a galerie severního Plzeňska. Od roku 1964 je chráněno jako kulturní památka a v roce 2018 bylo prohlášeno národní kulturní památkou České republiky.