Menu
Město Kralovice
MěstoKralovice
Město Kralovice
MěstoKralovice

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III.  v území SO ORP Kralovice  (MAP III.)

MAP

Město Kralovice je realizátorem a nositelem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice III.“

MAP

Město Kralovice je realizátorem a nositelem projektu s názvem: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice III.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022978 (dále jen MAP III.), který je realizován v rámci Výzvy č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2023

HLAVNÍ KONTAKTNÍ OSOBA PROJEKTU ZA NOSITELE

Ing. Miroslav Trnka, vedoucí odboru školství a obecního živnostenského úřadu, Město Kralovice

Mgr. Lenka Klabačková, MBA – hlavní manažer projektu MAP III.

SAMOSTATNÉ WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU

ODKAZ NA WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU MAP III. A KONTAKTY REALIZAČNÍHO TÝMU: https://www.kralovice.mapplzensko.cz/

CÍLE PROJEKTU/VÝSTUPY PROJEKTU

Projekt MAP III. zajistí pokračování a zejména udržení výše kvality nastavené spolupráce všech aktérů vzdělávání na území SO ORP Kralovice, která byla budována a systematicky rozvíjena již od roku 2016 až dosud (MAP I., MAP II.) a prokazatelně vede ke zlepšení kvality vzdělávání ve 22 školských subjektech, což představuje 98 % škol působících na daném území dle Rejstříku škol MŠMT.

Cílem MAP III. je nadále podporovat a rozvíjet proces strategického řízení a plánování,
který vede k naplnění konkrétních cílů a vizí škol nejen dle územní strategie MAP a souvisejícího Strategického rámce MAP, ale i dle dílčích potřeb regionu, které jsou definovány v dílčích ročních akčních plánech (RAP). Společnou snahou území a především zapojených škol je bezezbytku aktivity v RAP v závazně stanoveném časovém termínu splnit – realizovat.

Dílčím cílem MAP III. je udržet funkční Realizační tým MAP po dobu přechodného období mezi operačními programy OP VVV (období 2014-2020) a OP JAK (období 2021-2027), a to včetně zabezpečení stálé dostupnosti odborných kapacit v území, a také vyhodnocení přínosu MAP I., MAP II. principem externí evaluace (3E+). Projekt MAP III. tedy zabezpečuje návaznost podpory škol prostřednictvím „MAP“ v období od 1.9.2022 do 30.11.2023, kdy během tohoto období dojde k připravenosti škol v území SO ORP Kralovice na realizaci MAP IV., tj. budou definovány vzdělávací opatření a aktivity vedoucí k rozvoji škol jako celku v souladu s prioritami Strategie 2030+.

 

Datum vložení: 14. 11. 2022 10:59
Datum poslední aktualizace: 14. 11. 2022 11:04
Autor:

Mikroregion Kralovicko

Mikroregion leží v bývalém okresu Plzeň-sever a má 21 členů. Území mikroregionu leží v krásné přírodě nezasažené průmyslem. Krajina není fádní, střídají se roviny ležící v nadmořské výšce kolem 580 metrů s romantickými údolími potoků a řek. Houbaře i turisty lákají rozlehlé lesy tvořené z větší části jehličnany. Krajina je po staletí obdělávána, ve většině obcí nebyla nikdy přerušena kontinuita osídlení.

Mariánská Týnice

Mariánská Týnice s poutním kostelem Zvěstování Panny Marie je bývalé proboštství cisterciáckého kláštera v Plasích v Mariánském Týnci u Kralovic, dnes sloužící jako Muzeum a galerie severního Plzeňska. Od roku 1964 je chráněno jako kulturní památka a v roce 2018 bylo prohlášeno národní kulturní památkou České republiky.